بلوتوث هوشمند ماشین


 
 

 

کواکسیال آلپاین SPS 10C2 | کواکسیال alpine SPS 10C2

کواکسیال آلپاین SPS 10C2 سی وات آر ام اس 150 وات PEAK پنجاه هرتز - 30 کیلو هرتز -10 سانتی متر - 2 خروجی
 
 

کواکسیال آلپاین DLB 100R | کواکسیال alpine DLB 100R

کواکسیال آلپاین DLB 100R سی وات آر ام اس 150 وات PEAK 75 هرتز - 70 کیلو هرتز - 10 سانتی متر
 
 

اسپیکر آلپاین SPG 10C2 | اسپیکر alpine SPG 10C2

اسپیکر آلپاین SPG 10C2 دو خروجی 180 وات PEAK 45 وات RMS 101 هرتز تا 18 کیلو هرتز 4 اهم
 

 

بلندگو آلپاین SPG 17C2 | بلندگو alpine SPG 17C2

بلندگو آلپاین SPG 17C2 دو خروجی دویست و چهل وات PEAK 60 وات RMS 68 هرتز تا 20 کیلو هرتز 4 اهم
 
 

اسپیکر آلپاین SPG 69C2 | اسپیکر alpine SPG 69C2

اسپیکر آلپاین SPG 69C2 دو خروجی سیصد وات PEAK 75 وات RMS 65 هرتز تا 18 کیلو هرتز چهار اهم
 
 

بلندگو آلپاین SPS 406 | بلندگو alpine SPS 406

بلندگو آلپاین SPS 406 چهل و پنج وات آر ام اس 140وات PEAK 6/3 اهم -93هرتز-22 کیلو هرتز - 15*10سانتی متر
 

 

بلندگو آلپاین SPJ 17C2 | بلندگو alpine SPJ 17C2

بلندگو آلپاین SPJ 17C2 دویست وات PEAK POWER چهل وات RMS 4 اهم 30هرتز -28 کیلوهرتز 2 خروجی
 
 

بلندگو آلپاین SPR 60 | بلندگو alpine SPR 60

بلندگو آلپاین SPR 60 صد وات rms power سیصد وات peak power دامنه فرکانسی f 65 hz - 29 khz speaker 2 way
 
 

اسپیکر آلپاین SPS 500 | اسپیک alpine SPS 500

اسپیکر آلپاین SPS 500 پنجاه و پنج وات RMS صد و هفتاد وات PEAK 6/3 اهم -80هرتز-22 کیلو هرتز - 13سانتی متر